21.05.2017 அன்று காரப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.சு.திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் தண்ணீர் பந்தல் திறந்து வைத்தார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *