திரு.எஸ்.டி.இராமச்சந்திரன்

தலைவர் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக ஊடகத் துறை

Mr.S.T.Ramachandran

President Information Technology and Social Media Department

Email : itcell@tncc.org.in