திரு. விஜய் இளஞ்செழியன்

தலைவர்
தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ்